Loading...

Programme Manager - Wales (CAP0383)

Oxfam is a global movement of people working together to end the injustice of poverty.

 

 

Do you have sustainable experience of programme design, development, delivery and evaluation?

 

Do you have an in-depth understanding of poverty and inequality in the UK?

 

Do you have experience of creating, delivering and evaluating complex systems and processes?

 

If the answer is yes, then would like to hear from you.

 

The Role:

 

Oxfam GB is looking for a Programme Manager in Wales to implement the UK Programme strategy through the design, development and delivery of programme work across the UK. In this unique and multi-faceted role, you will have significant autonomy through leading the design, development, delivery and evaluation of new projects/programmes in line with the UK Programme’s 2015-20 Strategy as well as project manage and deliver new programme concepts through the innovation process.

 

If you are passionate about ending poverty and inequality within the UK and you have a strong interest in developing, delivering and managing projects and programmes aimed at tackling poverty this is the perfect opportunity for you!

 

What we are looking for:

 

Our next Programme Manager will be a self-starter who can help shape Oxfam’s approach to challenging poverty and inequality in the UK through developing and implementing innovative and ambitious programmes and projects.

 

You will also be a solutions focus deliverer, with the ability to resolve complex problems through clarity and leadership, with a strong commitment to gender justice.

 

We Offer:

 

This role will give you an opportunity to make a true difference to the work of Oxfam Cymru as well as a true difference to tackling poverty and inequality within the UK. You will also act as a key contributor in the implementation and future of the UK Programme Strategy in partnership with Oxfam as well as external stakeholders.

 

This role will offer fair pay and a highly competitive benefits package.

 

Our Values and Commitment to Safeguarding:

 

Oxfam is committed to preventing any type of unwanted behaviour at work including sexual harassment, exploitation and abuse, lack of integrity and financial misconduct; and promoting the welfare of children, young people and adults. Oxfam expects all staff and volunteers to share this commitment through our code of conduct. We place a high priority on ensuring that only those who share and demonstrate our values are recruited to work for us.

 

We are committed to ensuring diversity and gender equality within our organisation and encourage applicants from diverse backgrounds to apply.

 

Note: All offers of employment will be subject to satisfactory references and may be subject to appropriate screening checks, which can include criminal records and terrorism finance checks.

 

How to apply:

 

If this sounds like you, click ‘apply for this role’ button below.  If you would like to learn more about this role, please refer to job profile.

 

About Us

 

Oxfam is a global movement of people working together to end the injustice of poverty. That means we tackle the inequality that keeps people poor. Together we save, protect and rebuild lives. When disaster strikes, we help people build better lives for themselves, and for others. We take on issues like land rights, climate change and discrimination against women. And we won’t stop until every person on the planet can enjoy life free from poverty.

 

Oxfam GB is a member of international confederation of 19 organisations working together with partners and local communities in the areas of humanitarian, development and campaigning, in more than 90 countries. 

 

 

Mae Oxfam yn fudiad byd-eang o bobl sy'n cydweithio i roi diwedd ar anghyfiawnder tlodi.  

 

 

A oes gennych brofiad cynaliadwy o ddylunio, datblygu, cyflwyno a gwerthuso rhaglenni?

 

A oes gennych ddealltwriaeth fanwl o dlodi ac anghydraddoldeb yn y Deyrnas Unedig?

 

A oes gennych brofiad o greu, cyflwyno a gwerthuso systemau a phrosesau cymhleth?

 

Os 'oes' yw'r ateb, yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

 

Y Rôl:

 

Mae Oxfam GB yn chwilio am Reolwr Rhaglenni yng Nghymru i weithredu strategaeth Rhaglenni y Deyrnas Unedig, a hynny trwy ddylunio, datblygu a chyflwyno gwaith rhaglenni ledled y Deyrnas Unedig. Yn y rôl unigryw ac amlweddog hon, bydd gennych ymreolaeth sylweddol gan y byddwch yn arwain y gwaith o ddylunio, datblygu, cyflwyno a gwerthuso prosiectau/rhaglenni newydd yn unol â Strategaeth Rhaglenni 2015-20 y Deyrnas Unedig. Yn ogystal â hyn, byddwch yn rheoli prosiectau a chyflwyno cysyniadau rhaglenni newydd trwy'r broses arloesi.

 

Os ydych yn frwdfrydig ynghylch dod â thlodi ac anghydraddoldeb i ben yn y Deyrnas Unedig, ac os oes gennych ddiddordeb mawr mewn datblygu, cyflwyno a rheoli prosiectau a rhaglenni sy'n anelu at fynd i'r afael â thlodi, yna dyma'r cyfle perffaith i chi!

 

Yrhyn yr ydym yn chwilio amando:

 

Bydd ein Rheolwr Rhaglenni nesaf yn hunanddechreuwr a all helpu i lunio ymagwedd Oxfam at herio tlodi ac anghydraddoldeb yn y Deyrnas Unedig, a hynny trwy ddatblygu a gweithredu rhaglenni a phrosiectau arloesol ac uchelgeisiol.

 

Byddwch hefyd yn ddarparwr sy'n canolbwyntio ar atebion ac yn meddu ar y gallu i ddatrys problemau cymhleth gydag eglurder ac arweinyddiaeth, a bydd gennych ymrwymiad cryf i gyfiawnder i'r rhywiau.

 

Yr hyn yr ydym yn ei gynnig:

 

Bydd y rôl hon yn rhoi cyfle i chi wneud gwir wahaniaeth i waith Oxfam Cymru, yn ogystal â gwir wahaniaeth i'r gwaith o fynd i'r afael â thlodi ac anghydraddoldeb yn y Deyrnas Unedig. Byddwch hefyd yn gweithredu fel cyfrannwr allweddol i ddyfodol Strategaeth Rhaglenni y Deyrnas Unedig, ynghyd â'r broses o'i rhoi ar waith, a hynny mewn partneriaeth ag Oxfam, yn ogystal â rhanddeiliaid allanol.

 

Bydd y rôl hon yn cynnig cyflog teg a phecyn buddion hynod gystadleuol.

 

Ein gwerthoedd a'n hymrwymiad i ddiogelu:

 

Mae Oxfam wedi ymrwymo i atal unrhyw fath o ymddygiad dieisiau yn y gwaith, gan gynnwys aflonyddwch, ecsbloetio a chamdriniaeth rywiol, diffyg didwylledd a chamymddygiad ariannol; ac i hyrwyddo lles plant, pobl ifanc ac oedolion. Mae Oxfam yn disgwyl i staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn trwy ein cod ymddygiad. Rydym yn rhoi blaenoriaeth uchel i sicrhau mai dim ond y rheiny sy'n rhannu ac yn amlygu ein gwerthoedd sy'n cael eu recriwtio i weithio i ni.

 

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau cydraddoldeb o ran amrywiaeth a rhywedd yn ein sefydliad, ac yn annog ymgeiswyr o gefndiroedd amrywiol i wneud cais.

 

Noder: Bydd pob swydd yn cael ei chynnig yn amodol ar eirdaon boddhaol, a gall cynigion fod yn amodol ar gynnal archwiliadau sgrinio priodol, a allai gynnwys gwirio cofnodion troseddol a chyllid sy'n ymwneud â therfysgaeth.

 

Gwneud cais:

 

Os yw hyn yn swnio'n debyg i chi, cliciwch ar y botwm ‘ymgeisio am y rôl hon’ isod. Os hoffech wybod rhagor am y rôl, cyfeiriwch at broffil y swydd.

 

Gwybodaeth Amdanom Ni

 

Mae Oxfam yn fudiad byd-eang o bobl sy'n cydweithio i roi diwedd ar anghyfiawnder tlodi. Mae hyn yn golygu ein bod yn mynd i'r afael â'r anghyfiawnder sy'n cadw pobl yn dlawd. Gyda'n gilydd, rydym yn achub, yn amddiffyn ac yn adfer bywydau. Pan fydd trychineb yn taro, rydym yn helpu pobl i adeiladu dyfodol gwell iddynt eu hunain ac eraill. Rydym yn brwydro yn erbyn materion megis hawliau tir, newid yn yr hinsawdd a gwahaniaethu yn erbyn menywod. Ac ni fyddwn yn gorffwys hyd nes y bydd pawb ar y blaned yn gallu mwynhau bywyd heb dlodi.

 

Mae Oxfam GB yn aelod o gydffederasiwn rhyngwladol o 19 o sefydliadau sy'n cydweithio â phartneriaid a chymunedau lleol ym maes dyngarwch, datblygu ac ymgyrchu, a hynny mewn dros 90 o wledydd. 

 


 
 • Location:
  CARDIFF (Office)
 • Hours:
  18 hours per week
 • Salary:
  £30,375-£39,380 (pro-rata depending on experience)
 • Region:
  Policy, Programme and Campaigns
 • Job Family:
  Programme
 • Division:
  Campaigns, Policy & Influencing
 • Job Type:
  Open ended
 • Closing Date:
  23 January 2019
Share your feedback
Loading...
Share this page
Vacancy Alerts
Create an alert subscription based on this vacancy